HOSTEL - INKUBATOR SAMODZIELNOŚCI III

Stowarzyszenie „Nadzieja dla Rodziny”  przedstawia ofertę pobytu w  całodobowej placówce rehabilitacji psychiatrycznej.

 

Opis projektu:

Strategia rehabilitacji psychiatrycznej opiera się na wspieraniu chorego w trudnym dla niego okresie powrotu do aktywnego życia w społeczeństwie. Długotrwałość choroby oraz utrwalanie się zaburzeń wpływa na rozwój dezadaptacji życiowej, która utrudnia tym osobom prawidłowe funkcjonowanie pomimo zniesienia objawów za pomocą neuroleptyków. Wysoki wskaźnik zachorowalności w młodym wieku jest czynnikiem hamującym rozwój w zdobywaniu umiejętności radzenia sobie w dorosłym życiu, zarówno na płaszczyźnie osobistej jak i zawodowej a także w zdobywaniu wykształcenia. Placówka jest przeznaczona dla osób od 20 do 35 roku życia z rozpoznaną schizofrenią i innymi zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób po pierwszych epizodach choroby. Uczestnicy projektu to mieszkańcy województwa: Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Zachodniopomorskiego, Wielkopolskiego i Dolnośląskiego. . Realizacja projektu odbywa się w placówce rehabilitacji z całodobowym pobytem, pełniącą rolę przystosowawczą, prowadzącą do samodzielnego funkcjonowania i dającą możliwość pełnienia wszechstronnych ról społecznych, wspieranych przez społeczność terapeutyczną i profesjonalistów. Średni okres pobytu to 1 rok. Zakłada się ciągłość zadań placówki, po zakończonym projekcie. Uczestnicy ostateczni w czasie pobytu w placówce uczestniczą w całodobowej rehabilitacji , która obejmuje systematyczne treningi umiejętności niezbędnych do uzyskania samodzielności oraz otrzymują wsparcie psychologiczne. Prowadzone treningi rehabilitacyjne w projekcie dotyczą sfery społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i zawodowej oraz podstawowych funkcji życia codziennego. Treningi prowadzone są przez kadrę: psychologów, pielęgniarki, terapeutów zajęciowych. Projekt jest finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt realizowany jest w terminie: od 01.04.2017 r. do 31.03.2019 r.

OFERTA:

Trening umiejętności życia codziennego (gotowanie, sprzątanie, pranie, robienie zakupów)

Nabyte umiejętności pozwolą na samodzielne funkcjonowanie w rodzinie i  środowisku poprzez: 

- dyżur kuchenny: nauka gotowania pod kierunkiem terapeuty z zastosowaniem zasad prawidłowego żywieni        

- dyżur porządkowy: zadaniem  dyżurnego jest utrzymanie porządku w strefach wspólnych placówki z nauką  korzystania z metod i środków czystości                                    

- dyżur ekonomiczny: planowanie wydatków w rozbiciu na poszczególne dni tygodnia z uwzględnieniem dostępnych środków finansowych.

Trening umiejętności prowadzenia rozmowy i rozwiązywania konfliktów   

Prowadzący trening opiekun-terapeuta uczestniczy w prowadzonej przez mieszkańców społeczności terapeutycznej, na której mieszkańcy wspólnie konsultują się pomiędzy sobą i podejmują decyzje (także poprzez głosowanie) odnośnie takich spraw jak na przykład: planowanie menu, ustalanie wspólnych wydatków, organizowanie wycieczek i czasu wolnego. Na odbywających się zebraniach społeczności omawiane są i rozwiązywane ewentualne problemy, jakie występują w grupie np. konflikty, nieporozumienia, agresja, itp. Terapeuta pełni rolę doradczą, mediacyjną, dba o prawidłowy przebieg spotkania społeczności.

Trening lekowy

Ma na celu zdobycie podstawowych wiadomości o leczeniu farmakologicznym, przyczyni się do wzrostu motywacji do leczenia.

Trening przygotowujący do podjęcia nauki i pracy     

Ustalenie kierunku wykształcenia dostosowanego do indywidualnych predyspozycji oraz orientacja co do dostępnych na rynku form kształcenia -spotkania z doradcą zawodowym.

Trening rozwijania zainteresowań i talentów      

Inspirowanie podopiecznych do rozwijania swoich pasji oraz promowania wśród nich zdrowego trybu życia poprzez:

-regularne wyjścia do kina, teatru, muzeum 

-udział w lokalnych wydarzeniach kulturalnych      

-zajęcia  rekreacyjno-sportowe  

-zajęcia rozwijające zainteresowania 

Wsparcie psychologiczne:   

-Psychoedukacja

-Indywidualne Konsultacje Terapeutyczne

 

 

WARUNKI  UCZESTNICTWA:

1. Diagnoza schizofrenii lub przebyty kryzys psychiczny, osoby w remisji potwierdzone zaświadczeniem lekarza psychiatry o wskazaniach do udziału w projekcie.

2. Osoby, które nie są uwikłane podwójnym problemem (uzależnienie od substancji psychoaktywnych).

3. Osoby zmotywowane do aktywizacji społeczno-zawodowej.

4. Osoby w wieku 20-35 lat.

5. Osoby zamieszkałe w województwie: Pomorskim, Warmińsko-Mazurskim, Kujawsko-Pomorskim, Zachodniopomorskim, Wielkopolskim i Dolnośląskim.

6. Pobyt w Hostelu wiąże się z podpisaniem indywidualnego kontraktu aktywizacji społeczno-zawodowej. Załącznikiem kontraktu jest: -regulamin pobyt.

7. Uczestnik powinien na czas pobytu zapewnić sobie niezbędne przedmioty codziennego użytku, takie jak: pościel, ręczniki oraz przedmioty do higieny osobistej.

8.  Placówka nie finansuje leczenia (wizyty u lekarz, leki).

9. Posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie orzecznika ZUS lub równoważne.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

8:30-9:00 Trening higieniczny

9:00-9:30 Trening kulinarny

9:30-10:30 Trening umiejętności prowadzenia rozmowy i rozwiązywania konfliktów

10:30-12:30 Trening porządkowy

12:30-13:30 Trening finansowy

13:30-15:00 Trening kulinarny

15:00-16:00 Trening lekowy/ Trening przygotowujący do podjęcia nauki i pracy/ Trening rozwijania zainteresowań i talentów/ Wsparcie psychologiczne/ Indywidualne konsultacje terapeutyczne

16:00-19:00 Opieka terapeutyczna

19:00-19:30 Trening Higieniczny

                                                                         PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ PFRON

 

User Login